NỘI DUNG GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ

I. BỘ MÁY TỔ CHỨC:

Ảnh

 

Thông tin

 

 

Chức vụ: Giám đốc

Họ và tên: Võ Thành Công

Số điện thoại liên hệ: 0915.466.998

Email: vtcong.pgdlg@bacgiang.edu.vn

 

 

Chức vụ: Phó Giám đốc

Họ và tên: Chu Văn Thuận

Số điện thoại liên hệ: 0978.577.658

Email: cvthuan.ttlg@bacgiang.edu.vn

 

 

Chức vụ: Phó Giám đốc

Họ và tên: Bùi Thị Mừng

Số điện thoại liên hệ: 0977.368.016

Email: btmung.ttlg@bacgiang.edu.vn

 

 

Chức vụ: Giáo viên – Phụ trách Website

Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy

Số điện thoại liên hệ: 0942.939.225

Email: ntthuy.ttlg@bacgiang.edu.vn

 

 

II. THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ:

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

  1. Chi bộ Đảng
  2. Ban Giám đốc
  3. BCH Công Đoàn
  4. Đoàn Thanh niên
  5. Hội chữ thập đỏ
  6. Tổ Hành chính – Tổng hợp
  7. Tổ Giáo dục Thường xuyên
  8. Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp
  9. Ban thường trực Hội cha mẹ học sinh

2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm:

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Luật Giáo dục, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2007 ban hành kèm theo Hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Thông tư số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 Hướng dẫn việc sát nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm GDTX, Trung tâm KTTH-HN công lập cấp huyện thành Trung tâm GDNN-GDTX, Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm GDNN-GDTX; Quyết định 176/QĐ-SGDĐT ngày 22/02/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Lạng Giang; Trung tâm GDNN-GDTX Lạng Giang có chức năng, nhiệm vụ sau:

          1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ nănnghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

        2. Liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề trình độ trung cấp  theo đúng  quy định.

        3. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bng của hệ thống giáo dục quốc dân.

        4. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

        5. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

        6. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

        7. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

        8. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

        9. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

        10. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ s, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học viên.

        11. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

        12. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

        13. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

        14. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

        15. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

        16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

3. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm:

          Trung tâm GDTX Lạng Giang được thành lập theo quyết định số 778/QĐ ngày 24/12/1994 của UBND tỉnh Hà Bắc nay là UBND tỉnh Bắc Giang. Trung tâm có trụ sở tại Thôn Ổ Chương, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Sau 25 năm hình thành và phát triển, đến nay Trung tâm đã trở thành một cơ sở giáo dục phát triển, khang trang, có uy tín trong và ngoài tỉnh.

Sau đây là những nét chính về quá trình hình thành, phát triển của Trung tâm GDNN-GDTX Lạng Giang từ khi thành lập đến năm 2020:

- Giai đoạn 1994-2005: Trung tâm có tên là Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lạng Giang. Giám đốc Trung tâm: Thầy Nguyễn Chí Chung.

          Thời kỳ này nhiệm vụ của GDTX  là xóa mù chữ, bổ túc văn hóa từ Tiểu học đến Trung học phổ thông; cung cấp kiến thức cho người dân để góp phần nâng cao dân trí, dân sinh giúp người dân có điều kiện học tập thường xuyên, học suốt đời sau giai đoạn học chính qui.

          Trung tâm liên tục được công nhận Tập thể lao động tiên tiến;  Cơ quan Văn hóa.

          Nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở,

          - Giai đoạn 2006-2015:

Thực hiện Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 05/6/2006 của UBND tỉnh Bắc Giang Trung tâm chính thức được đổi tên thành Trung tâm GDTX-DN huyện Lạng Giang đồng thời cũng bổ sung thêm chức năng dạy nghề ngắn hạn cho thanh thiếu niên, lao động nông thôn; đặc biệt được phép liên kết với các trường nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học trong nước để mở các lớp dạy nghề dài hạn, trung cấp nghề  theo quy định của pháp luật.

  Ban Giám đốc Trung tâm thời kỳ này: Thầy Thân Thế Minh, Cô Ngô Thị Kim Loan, Thầy Nguyễn Đức.

Thời kỳ này Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm GDTX cũng được bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới thực hiện  theo Quyết định 01/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào;

Với những nhiệm vụ mới được bổ sung; dưới sư quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành đặc biệt là sự lãnh đạo trực tiếp của Sở GD&ĐT Bắc Giang; UBND huyện Lạng Giang, Trung tâm đã được mở rộng, xây dựng các phòng xưởng thực hành các bộ môn nghề: Điện công nghiệp; Công nghệ Hàn; Công nghệ Ô tô; May thời trang; Điện tử Công nghiệp…Đồng thời được quan tâm đầu tư máy móc, trang thiết bị thực hành các nghề gần 10 tỷ VNĐ. Qua đó thu hút số học sinh vào Trung tâm tương đối ổn định. .

         

Trung tâm liên tục được công nhận Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm được công nhận Cơ quan Văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh.

          Nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh; Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh;  Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

          Kỷ cương nề nếp học tập và rèn luyện của học viên được quan tâm chặt chẽ, thiết chặt và từng bước được nâng lên. Chất lượng thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay của học viên luôn được đứng ở tốp đầu; nhiều em được đi thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia và đạt giải;

          Tỷ lệ tốt nghiệp THPT tương đối cao, đạt từ 90% trở lên;

Tỷ lệ học viên tham gia học trung cấp nghề duy trì ổn định;

 Công tác xã hội hóa được quan tâm đẩy mạnh.

- Từ năm 2016 đến nay: Thực hiện Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang, Trung tâm chính thức đổi tên thành  “Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lạng Giang theo Thông tư số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 Hướng dẫn việc sát nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm GDTX, Trung tâm KTTH-HN công lập cấp huyện thành Trung tâm GDNN-GDTX.

Lãnh đạo thời kỳ này: Thầy Nguyễn Quang Hải; Thầy Võ Thành Công; Thầy Chu Văn Thuận; Cô Bùi Thị Mừng.

Giai đoạn này Cơ sở vật chất Trung tâm tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển; Trung tâm được phê duyệt và mở rộng thêm 4000 m2 khu xưởng thực hành; hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng nhà 3 tầng kiên cố với 9 phòng học.

Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được quan tâm; đội ngũ nhà giáo được quan tâm xây dựng bồi dưỡng chuẩn hóa.

 

 

* Năm học 2019-2020:

- Về cơ cấu tổ chức:

+ Trung tâm có tổng số 20 cán bộ, giáo viên, trong đó Ban Giám đốc: 03 người (01 Giám đốc và 02 phó Giám đốc); 03 tổ chuyên môn: Tổ Giáo dục thường xuyên; Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp, tổ Hành chính - Tổng hợp. Giáo viên có 14 đồng chí; nhân viên hành chính có 03 đồng chí. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 04/20 đ/c = 20%, Đại học 16/20 đ/c = 80%. (Trong đó 01Đ/c đang học Thạc sĩ);

 + Tổng số học viên: 710 học viên theo học chương trình GDTX cấp THPT; 705 học viên theo học nghề hệ Trung cấp;

+ Chi bộ Trung tâm gồm 15 đảng viên;  Công đoàn: 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên là đoàn viên công đoàn; Đoàn Thanh niên: có 1 chi đoàn giáo viên và 17 chi đoàn viên học viên.

- Về cơ sở vật chất:  Diện tích đất  10.077 m2, có 18 phòng học kiên cố. Ngoài ra Trung tâm còn có khu xưởng thực hành với 06 xưởng. Trang thiết bị đồ dùng dạy và học tương đối đầy đủ. Có 02 phòng máy với 44 máy tính phục vụ cho việc dạy học, 05 máy tính phục vụ công tác quản lý. Có 02 máy chiếu projector và 01 máy chiếu vật thể phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy học. Nhà làm việc và thư viện phục vụ cho cán bộ giáo viên, công nhân viên đảm bảo khang trang, sạch đẹp.

THÀNH TỰU NỔI BẬT TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

  1. Những thành tích đạt được

1.1. Về kết quả công tác Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông

1.1.1. Quy mô lớp học, học viên:

Trong 05 năm gần đây, do làm tốt công tác tuyên truyền và giáo dục hướng nghiệp nên hàng năm trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Lạng Giang luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tuyển sinh được giao, số lượng học sinh hằng năm duy trì tương đối ổn định. Cụ thể:

Năm học

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Số lớp

13

15

14

15

16

Số học viên

524

639

585

658

693

 

1.1.2. Chất lượng giáo dục toàn diện:

Thực hiện yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bồi dưỡng học sinh giỏi, công tác giáo dục toàn diện luôn được quan tâm. Bằng nhiều biện pháp thiết thực trong các năm qua chất lượng giáo dục toàn diện đã được nâng lên rõ rệt.

          Ngay từ đầu các năm học Trung tâm đã tổ chức cho 100% học sinh của cả 3 khối 10, 11, 12 diện xét hạnh kiểm tham gia học tập GDQP-AN.

100%  học sinh Trung tâm được tham gia học tập, tìm hiểu, được tuyên truyền và làm cam kết thực hiện ATGT, phòng chống ma tuý, không tàng trữ, vận chuyển vũ khí, chất nổ,…

Song song với việc bồi dưỡng học sinh giỏi, Trung tâm còn chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu kém và ôn thi THPT. Ngay từ đầu tháng 10 của các năm học, Trung tâm đã tổ chức ôn thi THPT cho các em học sinh khối 12 với đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn. Đồng thời Trung tâm đã phối kết hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh để đôn đốc, nhắc nhở và động viên các em ôn thi THPT đạt kết quả cao. Cụ thể:

a. Chất lượng xếp loại học lực:

Năm học

Tổng số

Giỏi

Khá

T.Bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2014-2015

524

1

0,2

105

20,1

360

68,7

58

11,0

2015-2016

639

2

0,3

145

22,7

470

73,6

22

3,4

2016-2017

585

1

0,2

132

22,5

428

73,2

24

4,1

2017-2018

658

1

0,2

172

26,1

462

70,2

23

3,5

2018-2019

693

1

0,2

201

29,0

475

68,5

16

2,3

 

 

b. Chất lượng đạo đức:

Năm học

TS học viên

Tốt

Khá

T.Bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2014-2015

524

203

38,7

197

37,6

124

23,7

0

0,0

2015-2016

639

235

34,8

260

38,5

130

19,3

14

2,1

2016-2017

585

236

40,3

242

41,4

96

16,4

11

1,9

2017-2018

658

217

33,0

292

44,4

128

19,4

21

3,2

2018-2019

693

198

28,6

357

51,5

122

17,6

16

2,3

c. Kết quả thi tốt nghiệp hàng năm

Năm học

Tổng số thí sinh

tham gia dự thi

Tỷ lệ đỗ  tốt nghiệp

 
 

SL

%

 

2014-2015

143

139

97,5

 

2015-2016

256

214

83,6

 

2016-2017

189

189

100

 

2017-2018

196

194

99,0

 

2018-2019

170

151

88,8

 

2019-2020

243

242

99.6

 

 

Tỷ lệ học viên lên lớp hàng năm đều chiểm từ 97 đến 99%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hàng năm đều nằm trong tốp có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao trong khối GDTX của tỉnh Bắc Giang.

1.2. Kết quả công tác đào tạo nghề

1.2.1. Quy mô ngành nghề đào tạo, học sinh theo học nghề hệ Trung cấp

Trong nhiều năm qua Trung tâm không ngừng phấn đấu, tìm hiểu, lựa chọn các trường trung cấp, Cao đẳng uy tín để liên kết đào tạo nghề,  đáp ứng nhu cầu học tập nghề nghiệp (hệ Trung cấp) cho học viên theo học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông, tạo điều kiện tối đa cho học viên được theo học nghề mình yêu thích và phù hợp với nhu cầu của xã hội. Tỷ lệ học viên tham gia học nghề trung cấp cao. Cụ thể:

TT

Nghề đào tạo

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017

Năm học 2017-2018

Năm học 2018-2019

Số lớp

H/V

Số lớp

H/V

Số lớp

H/V

Số lớp

H/V

Số lớp

H/V

1

Nghề May TT

6

153

8

243

7

230

7

233

7

219

2

Nghề Điện tử CN

5

124

5

130

5

125

7

198

8

233

3

Nghề CN  ô tô

2

52

3

71

3

65

3

70

3

75

4

Nghề Điện CN

3

66

3

74

3

72

3

79

2

55

5

Nghề CN Hàn

0

0

1

23

2

47

3

70

3

75

6

Nghề KTML&ĐHKK

0

0

0

0

0

0

0

0

1

28

Tổng cộng

16

395

20

541

20

539

23

650

24

685

Hiện tại, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lạng Giang  đang thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với các trường cao đẳng trong và ngoài tỉnh như: Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang, Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, Cao đẳng nghề Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh

* Chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm sau tôt nghiệp: Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các trường liên kết đào tạo quản lý chặt chẽ về thời gian và chất lượng các giờ lên lớp, giờ thực hành của giáo viên bộ môn, đồng thời phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp nghề kết hợp với chủ nhiệm các lớp văn hoá nên đã quản lý được chặt chẽ học viên; chất lượng đào tạo nghề được nâng lên rõ rệt. Hàng năm, có từ 13 đến 20% học viên đạt học lực khá, giỏi và được các trường liên kết cấp học bổng. Tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp hàng năm đều 98% trở lên. Đặc biệt, trung tâm đã phối hợp cùng với các trường liên kết đào tạo liên hệ với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp nên tỷ lệ học viên có việc làm hàng năm đều rất cao, đạt trên 80%, số còn lại các em có thể học tiếp lên cao đẳng; tự mở cửa hàng kinh doanh tại địa phương...

          1.2.2. Kết quả dạy nghề phổ thông, nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

          Trong những năm qua, Trung tâm luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng trông công tác dạy nghề phổ thông và dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. Các nghề được giảng dạy gồm: May công nghiệp, Điện dân dụng, Cơ khí, Chăn nuôi thú y… đáp ứng được nhu cầu việc làm tại địa phượng. Cụ thể:

Năm học

Nghề phổ thông Trung tâm

Nghề ngắn hạn

Số học viên dự thi

Số đỗ

Tỷ lệ

Số lớp

Số học viên

2014-2015

180

180

100.0

03

90

2015-2016

184

183

99.5

02

60

2016-2017

187

186

99.5

0

0

2017-2018

195

195

100.0

0

0

2018-2019

172

172

100.0

0

0

 

1.3. Kết quả công tác bồi d­ưỡng cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học.

          Trong những năm học vừa qua, Trung tâm luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu số lượng, đảm bảo chất lượng nhiệm vụ bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học cho người học và người lao động trên địa bàn huyện;  dạy ngoại ngữ tiếng anh A1, tin học cơ bản đảm bảo chất lượng đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước các cơ quan, ban ngành, trường học trong và ngoài huyện.

Cụ thể:

Năm học

Tổng số
học sinh

Số học sinh
được học
 anh A1

Số học sinh
được học
tin cơ bản

Số học sinh
thi cấp chứng
chỉ anh A1

Số học sinh
được cấp chứng chỉ anh A1

Số học sinh
thi cấp chứng
chỉ tin cơ bản

Số học sinh
được cấp chứng
chỉ tin cơ bản

 
 
 

2014-2015

524

524

524

141

141

141

141

 

2015-2016

639

637

637

220

219

220

220

 

2016-2017

585

584

584

192

191

193

192

 

2017-2018

658

196

195

196

196

195

25

 

2018-2019

693

172

0

172

170

0

0

 

1.4. Kết quả công tác đào tạo đội ngũ:

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhân tố con người, đặc biệt là vai trò của nhà giáo đối với sự phát triển của giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong những năm qua, Trung tâm luôn quan tâm tổ chức  thi giáo viên giỏi cấp cơ sở và động viên đội ngũ cán bộ giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi các cấp. Kết quả cụ thể

Kết quả về chất lượng đội ngũ:

Hàng năm có trên 75% CB, GV đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Năm 2014-2015 có 03 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 01 đ/c giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, 01 đ/c được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 01 đ/c đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 02 đ/c đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 02 đ/c và 02 học sinh được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen.

Năm 2015-2016 có 02 đ/c đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 02 đ/c được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen.

Năm 2016-2017 có 01 đ/c được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, 02 đ/c đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 02 đ/c được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen.

Năm 2017-2018 có 01 đ/c đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 đ/c được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen.

Năm 2018-2019 có 01 đ/c đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 02 đ/c được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen.

2. Bài học kinh nghiệm

Để đạt được những thành tích trên các mặt, chi bộ Đảng, Ban Giám đốc Trung tâm đã chỉ đạo tập thể cán bộ, giáo viên,  nhân viên Trung tâm, triển khai thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả trên các mặt như sau: 

Một là: Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch: Hàng năm, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp trên, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, Trung tâm đã xây dựng đầy đủ các chương trình, kế hoạch hoạt động chung của đơn vị, kế hoạch hoạt động của các tổ chuyên môn, của các tổ chức, đoàn thể và của từng mảng hoạt động sát với thực tiễn, chi tiết, cụ thể, rõ người, rõ việc, mang tính khả thi cao. Vì vậy, kết thúc năm học tất cả kế hoạch của Trung tâm được thực hiện nghiêm túc và đem lại hiệu quả cao.

          Hai là:  Quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

          - Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống: Hàng năm, Trung tâm luôn quan tâm chỉ đạo đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, Đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu quê hương, đất nước nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương bằng nhiều hình thức phong phú (thi tìm hiểu, sân khấu hóa, thăm quan, sinh hoạt ngoại khóa…); thực hiện đều đặn sinh hoạt tập thể theo chủ đề vào các giờ chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt lớp để giáo dục lý tưởng, hoài bão, ước mơ cũng như giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tích cực giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy, chất gây nghiện, đặc biệt chú trọng giáo dục ý thức thực hiện nội quy, nền nếp của Trung tâm. Đoàn thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong việc duy trì hoạt động nền nếp, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá xếp loại thi đua việc thực hiện kỷ cương nền nếp các lớp học viên trong các buổi học; tổ chức cho 100% học viên viết cam kết thực hiện nghiêm túc Luật an toàn giao thông và không vi phạm các quy định khác của Pháp luật

          - Công tác giáo dục văn hóa:  Hàng năm, Ban Giám đốc Trung tâm chỉ đạo Tổ Giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động dạy, học của tổ nhóm chuyên môn theo từng tháng, từng tuần chi tiết cụ thể bám sát nhiệm vụ năm học. Các cá nhân giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy cho từng học kỳ và cả năm học. Kế hoạch luôn đảm bảo chi tiết, thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, thời gian thực hiện, phương thức tiến hành, điều kiện cần thiết, chỉ tiêu phấn đấu… Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng chương trình chi tiết các môn học cho phù hợp với đối tượng học viên tại Trung tâm nhưng phải đảm bảo bám sát chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình GDTX cấp THPT.

          - Công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề: Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học viên theo chương trình quy định và theo mùa thi, nhất là học sinh khối 12 để thực hiện tốt công tác phân luồng học viên sau tốt nghiệp THPT.

          Ba là: Thực hiện tốt công tác liên kết đào tạo: Trong các năm học vừa qua, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác liên kết đào tạo nghề hệ Trung cấp, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 và các năm tiếp theo phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Chất lượng liên kết đào tạo nghề hệ Trung cấp tại Trung tâm được nâng cao do làm tốt công tác phối hợp với các trường liên kết đào tạo trong việc quản lý chất lượng đào tạo

Bốn là: Làm tốt công tác tuyển sinh: Tăng cường công tác tuyên truyền về mô hình Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang trong việc tổ chức tư vấn, giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS, đặc biệt là học sinh lớp 9 trước khi các em tốt nghiệp THCS đồng thời lồng ghép với công tác tư vấn tuyển sinh nên đã thu hút được đông đảo học sinh theo học tại trung tâm. Bằng những cố gắng đó, Trung tâm đã duy trì được các lớp học, sĩ số học viên luôn vượt kế hoạch được giao.

Năm là: Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục: Thông qua hội nghị cha mẹ học viên, tích cực tuyên truyền sâu rộng về công tác xã hội hóa giáo dục để mọi người hiểu được công tác giáo dục là của toàn xã hội. Vì thế, mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội đều phải có trách nhiệm chăm lo, xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục bằng những việc làm cụ thể. Xây dựng và thực hiện việc gắn kết ba môi trường giáo dục: Nhà trường- Gia đình - xã hội, thường xuyên giữ mối quan hệ với ban đại diện Hội cha mẹ học viên giáo dục và động viên khích lệ các em học sinh tích cực học tập.

          Sáu là: Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động dạy và học: Trong những năm học vừa qua, Trung tâm đã tranh thủ các nguồn lực xây dựng được khu nhà tầng 9 lớp, mở rộng 4000 m2  diện tích đât; làm mới 2 nhà để xe cho học viên; sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học như máy chiếu, máy vi tính, bàn ghế học tập và làm việc cho cán bộ giáo viên và học sinh, mua bổ sung sách, tài liệu tham khảo, đồ dùng, thiết bị học nghề phục vụ cho học tập.

Bảy là: Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên: Đến nay, đội ngũ cán bộ, nhà giáo và nhân viên có đủ năng lực chuyên môn và có bản lĩnh chính trị vững vàng nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Hiện Trung tâm có 100% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên sử dụng thành thạo CNTT vào công tác và giảng dạy. 100% giáo viên tích cực tham gia hội giảng trong các đợt thi đua, 100% cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo, 100% cán bộ, giáo viên tích cực tự học tin học, ngoại ngữ (có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2, Tin học ứng dụng cơ bản), tích cực làm đồ dùng dạy học và viết sáng kiến kinh nghiệm.

* MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2020-2030         

* Mục tiêu:

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu địa phương. Chú trọng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học viên, quan tâm đến dạy người, dạy chữ và dạy nghề.

Thực hiện tốt chủ trương xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; thực hiện tốt công bằng trong giáo dục.

Các đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đạt tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc, cơ quan văn hóa. Công đoàn, đoàn thanh niên hàng năm đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Trung tâm đứng ở đầu khối GDTX trong tỉnh và được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua.

 Duy trì sĩ số từ 700 học sinh trở lên, xây dựng thêm xưởng thực hành với 18 phòng học. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong Trung tâm.

* Giải pháp:

- Tăng cường công tác tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo:

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW (khóa XI),

- Quan tâm đầu tư phát triển giáo dục theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập:

Tiếp tục phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động và nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân trong huyện. Thực hiện tốt phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Thực hiện đồng bộ đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy học theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học:

Trên cơ sở mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW (khóa XI), xác định rõ và công khai mục tiêu, chuẩn đầu ra học viên.  

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; thực hiện học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội. Đa dạng hóa các hình thức học tập; trong quá trình học tập, người học phải được trải nghiệm thực tế, được trực tiếp tham gia các hoạt động, lao động, sản xuất gắn với nội dung, ngành nghề được học tập, đào tạo.

          - Thực hiện đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo bảo đảm trung thực, khách quan.

- Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

- Đổi mới công tác quản lý giáo dục đào tạo, coi trọng quản lý chất lượng.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đào tạo.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ; chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế trong giáo dục đào tạo.