A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi bộ Trung tâm xâu dựng chuyên đề "Xây dựng Đảng"

Xây dựng Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Lạng Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gớp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng.

CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

            Xây dựng chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Lạng Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Lạng Giang là một chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Lạng Giang đây là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nơi gần gũi nhất với quần chúng nhân dân, mang những đường lối và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Đồng thời chi bộ cũng là nơi tiếp thu, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, là nơi quản lý trực tiếp đảng viên, bồi dưỡng đảng viên và kết nạp đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Là đảng viên gương mẫu trong mọi công việc, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nội bộ thật sự đoàn kết; chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, lãnh đạo tốt sản xuất và chiến đấu; một lòng một dạ phục vụ nhân dân, thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đối với Đảng thì củng cố và phát triển tốt. Đồng thời, Người cũng luôn nhắc nhở phải phê bình nghiêm khắc những chi bộ yếu kém, không gương mẫu, thiếu đoàn kết, xa rời quần chúng, cán bộ lãnh đạo quan liêu mệnh lệnh. Do đó, phải thường xuyên chỉnh đốn chi bộ, không để những phần tử xấu lợi dụng phá hoại nội bộ, và mỗi đồng chí, nếu sai phạm mất hết tư cách đảng viên thì cần đuổi ra khỏi Đảng, cần cách chức thì phải cách chức, cần hạ tầng công tác thì hạ tầng công tác, có thể giáo dục thì giáo dục.

Chi bộ có 15 đảng viên (15 đảng viên chính thức); về trình độ chuyên môn có: 05 thạc sỹ, 15đại học; trình độ chính trị: Cao cấp 01 đồng chí, trung cấp: 05 đồng chí.

Đảng viên trong chi bộ đều có lập trường tư tưởng vững vàng; yên tâm và nhiệt tình công tác; chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nội quy và Quy chế của cơ quan.

Xác định chi bộ là nhân tố chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của đơn vị; nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên góp phần quan trọng trong xây dựng chi bộ và đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong thời gian qua, chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Lạng Giang luôn làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trên tất cả các mặt: chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộthực hiện tốt công tác kiểm tra, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Chi bộ Văn phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến đảng viên và quần chúng trong chi bộ, như:  Quyết định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ; Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"và các Quy định mới về công tác Đảng...

Đồng thời tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM" gắn Nghị quyết TW 4 khóa (XI,XII) theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị....

Căn cứ chương trình công tác của chi bộ xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của chi bộ; trong đó, tập trung cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ đảm bảo theo quy định, trong sinh hoạt thảo luận nhằm nâng cao nội dung, chất lượng sinh hoạt; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, thực hiện đoàn kết nội bộ; nhiệm vụ được thảo luận dân chủ và tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, chi bộ tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề với tổng số với tổng số 04/chuyền đề/năm, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa (XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.  Chi bộ và toàn thể đảng viên, quần chúng xây dựng “Bản đăng k‎ý của cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện đảng viên Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng  đảm bảo theo quy định.

Trong năm 2021, chi bộ tiến hành kiểm tra 02 đảng viên theo Điều 30, điều lệ Đảng. Qua kiểm tra giúp đảng viên chấp hành cương lĩnh, chính trị, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định; chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của đảng; chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên; giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành công việc được giao. Theo kế hoạch, năm 2022, chi bộ tiến hành kiểm tra 02 đảng viên, thời gian trong Quý II+ III/2022. Đồng thời, chi bộ luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên, kế hoạch quý III năm 2022, kết nạp được 01 quần chúng ưu tú vào đảng;

Với những cố gắng nỗ lực của tập thể và mỗi đảng viên, hàng năm chi bộ đều đạt được những thành tích, kết quả đáng khích lệ, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của của cơ quan.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong sinh hoạt thường kỳ chi bộ chưa thật sự sôi nổi; chưa có nhiều pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt; công tác đấu tranh, tự phê bình và phê bình trong đảng viên còn hạn chế  do ngại va chạm.

Để xây dựng chi bộ luôn hoàn thành xuất sắt nhiệm vụ góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Lạng Giang thực hiện tốt một số giải pháp sau: 

1Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đảng viên và quần chúng trong chi bộ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm 2022. Đồng thời, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên và quần chúng.

2. Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện Lạng Giang nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch; thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra; duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt hàng tháng của chi bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quản lý tốt đội ngũ đảng viên.

3. Tiếp tục tham mưu về tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, đào tạo và bồi dưỡng, viên chức; công tác thi đua khen thưởng; đôn đốc cán bộ, đảng viên CNV thực hiện quy chế làm việc, các chương trình kế hoạch công tác ....

4Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM", chuyên đề năm 2022. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến" “tự chuyển hóa” trong nội bộ....

5. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, mỗi đảng viên luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

6. Tham gia, hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua chào mừng ngày Lễ lớn trong năm với do cấp trên phát động. Thực hiện tốt Luật cán bộ, công chức, viên chức và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí./.

                                                                                                                                                                               Tác giả: Chi bộ


Tác giả: Trường GDNN-GDTX huyện Lạng Giang
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội